[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
บุคลากร
นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0810358011
องค์ความรู้ในองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
       ทางราชการ 
        

รูปภาพ
IMG_9158.JPG
 
IMG_9107.JPG
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
►แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
►แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
-คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
-รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กฎหมายและระเบียบ
แผนปฎิบัติป้องกันการทุจริต
►แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
►รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
สื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
แนวทางการปฏิบัติกาจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤมิชอบ  
►ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
►มาตรการส่งเสริมคุณธรรม   และความโปร่งใสในหน่วยงาน  
การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
►รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       การเสริมสร้าง      
    วัฒนธรรมองค์กร    
มาตราฐานทางจริยธรรม
►    ประมวลจริยธรรม     
► ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
► การขับเคลื่อนจริยธรรม
► การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  
รายงานการประชุมสภาฯ  
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
 
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 (12 ม.ค. 2566)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 (22 พ.ย. 2565)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (11 ต.ค. 2565)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 (15 ส.ค. 2565)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 (11 ส.ค. 2565)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (12 ก.ค. 2565)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (8 เม.ย. 2565)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 (8 มี.ค. 2565)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (6 ม.ค. 2565)
- รายงานการประชุมสภาฯ (ครั้งแรก) (28 ธ.ค. 2565)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 (27 ส.ค. 2564)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 (13 ส.ค. 2564)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 (6 ส.ค. 2564)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (13 พ.ค. 2564)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 (15 ก.พ. 2564)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (10 ก.พ. 2564)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 (13 พ.ย. 2563)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 (9 พ.ย. 2563)
-ายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 (14 ส.ค. 2563)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 (10 ส.ค. 2563)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (5 มิ.ย. 2563)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (15 พ.ค. 2563)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 (14 ก.พ. 2563)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 (13 ก.พ. 2563)    
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 (28 พ.ย. 2562)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 (15 พ.ย. 2562)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 (14 ส.ค. 2562)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 (7 ส.ค. 2562)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 (25 ก.ค. 2562)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 (27 มิ.ย. 2562)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 (13 พ.ค. 2562)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ( 12 ก.พ. 2562)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 (12 พ.ย. 2561)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 (15 ส.ค. 2561)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 (9 ส.ค. 2561)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 (15 พ.ค. 2561)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 (14 ก.พ. 2561)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 (15 พ.ย. 2560)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2560 (22 ก.ย. 2560)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 (15 ส.ค. 2560)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 (9 ส.ค. 2560)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 (9 พ.ค. 2560)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 (4 เม.ย. 2560) 
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 (8 ก.พ. 2560)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 (15 พ.ย. 2559)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559 (28 ต.ค. 2559)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 (15 ส.ค. 2559)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 (8 ส.ค. 2559)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 (12 พ.ค.2559)
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 (11 ก.พ. 2559)