[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
บุคลากร
นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายก อบต.แม่คะตวน
องค์ความรู้ในองค์กร
รูปภาพ
050.jpg
 
049.jpg
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบ
งานการเงินและบัญชี
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
Facebook page
  
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง  
     
  - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านแพะหลวง ม.7  
     
  - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง  สอบราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น (19 มิ.ย.56)  
     
  - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน ข้ามลำห้วยควายตาย บ้านแพะหลวง           หมู่ 7 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (19 มิ.ย.56)  
     
  - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านห้วยโป่งแห้ง หมู่ 5 ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วันที่ 3 มิถุนายน 2556)
   
  - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเข้าหลุมขยะ บ้านคอนผึ้ง หมู่ 5 ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วันที่ 3 มิถุนายน 2556)  
   
  - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นพระธาตุ บ้านไหม้ หมู่ 5 ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วันที่ 3 มิถุนายน 2556)
   
  - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาผ่า หมู่ 1 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)
   
 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะหลวง หมู่ 7 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรืองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านไหม้ ม.2 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( วันที่ 12 มิถุนายน 2558 )

   
 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุมดาเหนือ หมู่ 8 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 )

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (วันที่ 26 มีนาคม 2557)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน  เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พร้อมปรับปรุงรั้ว คสล. และหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผ่า หมู่ 1 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วันที่ 26 มีนาคม 2557)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่คะตวน (วันที่ 26 มีนาคม 2557)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 2/2557 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2557)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่่องเล่นพัฒนาการเด็ก เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2557 (วันที่ 25 กรกฏาคม 2557)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2557 (วันที่ 25 กรกฏาคม 2557)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาผ่า ม.1 เลขที่1/2558 ( วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 2 สาย เลขที่ 3/2558  (วันที่ 22 มกราคม 2558)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 สาย เลขที่ 2/2558 (วันที่ 22 มกราคม 2558)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านไหม้ ม.2 เลขที่ 4/2558 (วันที่ 12 มิถุนายน 2558)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ออกใต้ ม.4 เลขที่ 5/2558 (วันที่ 12 มิถุนายน 2558)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดตัดขยายถนนดินเดิมทางเข้าพื้นที่เกษตรบ้านแม่ออกเหนือ ม.6 เลขที่ 6/2558 (วันที่ 12 มิถุนายน 2558)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอุมดาใต้ ม.8 เลขที่ 7/2558  (วันที่ 12 มิถุนายน 2558)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการจ้างติดตั้งและซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 4 จุด เลขที่ 8/2558 (วันที่ 12 มิถุนายน 2558)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรืองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านผาผ่า ม.1 เลขที่ 9/2558 (วันที่ 12 มิถุนายน 2558)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก จำนวน 16 หลัง เลขที่ 1/2558 (วันที่ 12 มิถุนายน 2558)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เลขที่ 2/2558 (วันที่ 1 กันยายน 2558)

 -  ประกาศประมูลจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์สายทางบ้านห้วยสิงห์ใต้ - บ้านคอนผึ้ง ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)