[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
บุคลากร
นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0810358011
องค์ความรู้ในองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
       ทางราชการ 
        

รูปภาพ
IMG_9158.JPG
 
IMG_9107.JPG
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
►แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
►แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
-คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
-รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กฎหมายและระเบียบ
แผนปฎิบัติป้องกันการทุจริต
►แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
►รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
สื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
แนวทางการปฏิบัติกาจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤมิชอบ  
►ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
►มาตรการส่งเสริมคุณธรรม   และความโปร่งใสในหน่วยงาน  
การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
►รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       การเสริมสร้าง      
    วัฒนธรรมองค์กร    
มาตราฐานทางจริยธรรม
►    ประมวลจริยธรรม     
► ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
► การขับเคลื่อนจริยธรรม
► การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  
อำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน  
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลดแบบเอกสารคลิกที่นี่

- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566(pdf) -
 

 

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
- แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (pdf) -
- แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (pdf) -