ชื่อ - นามสกุล :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำแหน่ง :อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :