ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนริศรา คำวงษา
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนการคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :