ชื่อ - นามสกุล :นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน์
ตำแหน่ง :รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ห้วหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : นักบริหาร