ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเจียรพรรณ สืบเชื้อเชียรกุล
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ห้วหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :