ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณิชนันทน์ ภัทรเคหะ
ตำแหน่ง :นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนการคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ