ชื่อ - นามสกุล :ส.อ.กายสิทธิ์ เต๋จ๊ะ
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :171 หมู่ 3 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Telephone :0899569760
Email :
กลุ่ม / แผนก : ห้วหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : นักบริหาร