ชื่อ - นามสกุล :นายสุเชาว์ พรหมนาคทอง
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายก อบต.