ชื่อ - นามสกุล :นายศ.สงวน ดาววนาชัย
ตำแหน่ง :สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ส.อบต. ม.3