ชื่อ - นามสกุล :นายอุทัย นามวนา
ตำแหน่ง :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
หน้าที่หลัก :สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภา