องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maekatoun.go.th Fri, 22 Feb 2019 10:23:34 งานวันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี 2562 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=629 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1550646961.jpg ประจำปี 2562 1550646961 ขบวนแห่รูปเหมือนครูบาผาผ่า งานวันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี 2562 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=628 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1550646257.jpg ประจำปี 2562 1550646257 ออกพื้นที่จ่ายเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่ายติดเชื้อ หมู่บ้านบนพื้นที่สูง http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=627 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1549446303.jpg ประจำปี 2562 1549446303 ออกพื้นที่จ่ายเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่ายติดเชื้อฯ http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=623 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1549350140.jpg ประจำปี 2562 1549350140 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=614 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1547713066.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1547713066 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=609 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1547447163.jpg ประจำปี 2562 1547447163 การประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=607 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1546422800.jpg ประจำปี 2562 1546422800 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=597 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1543207178.jpg ประจำปี 2561 1543207178 เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุฯ http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=593 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1542188444.jpg ประจำปี 2561 1542188444 การประชุมสภาฯ สมัยสมัญสมัยที่ 4/2561 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=589 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1542076988.jpg ประจำปี 2561 1542076988