องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maekatoun.go.th Sat, 03 Jun 2023 20:18:37 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี(ช่วงเย็น) http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1334 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1685798268.jpg ประจำปี 2566 1685798268 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี(ช่วงเช้า) http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1333 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1685763719.jpg ประจำปี 2566 1685763719 ประกาศ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1332 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1685502864.jpg ประจำปี 2566 1685502864 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี 2566" http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1331 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1684810418.jpg ประจำปี 2566 1684810418 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1330 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1683703185.jpg ประจำปี 2566 1683703185 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1329 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1683606793.jpg ประจำปี 2566 1683606793 ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านน่ามอง เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1328 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1683373202.jpg ประจำปี 2566 1683373202 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1327 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1683076146.jpg ประจำปี 2566 1683076146 เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1326 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1681200044.jpg ประจำปีงบประมาณ 2566 1681200044 ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันแบะปราบปรามการฟอกเงิน http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1321 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1678856047.jpg ประจำปี 2566 1678856047