[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
บุคลากร
นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายก อบต.แม่คะตวน
รูปภาพ
IMG_5903.jpg
 
IMG_5901.jpg
 
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์ อปพร.ศูนย์ อปพร.
โทร. 053-687154

Link...ที่หน้าสนใจ
 

 

แผนผังหน่วยงาน
ส่วนการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางอนงค์ ชลายะนนท์
ครูรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผ่า
Click ดูประวัติ
นางสายสวาท ศรีสุมิตร
ครูหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนผึ้ง
Click ดูประวัติ
นางผ่องพรรณ ก้อนมณี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผ่า
Click ดูประวัติ
นางสาวประภาพรรณ ศรีสุวรรณ
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนผึ้ง
Click ดูประวัติ
นางโสภา กันทะวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผ่า
Click ดูประวัติ
นางสาวบัวทอง ถาวรพงศ์อภิชาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนผึ้ง
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์เพ็ญ เอกจันทร์
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผ่า
Click ดูประวัติ
นางจงลักษณ์ พุทธมณี
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนผึ้ง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
10 : ผู้บริหาร
11 : ห้วหน้าส่วนราชการ
13 : สำนักปลัด
16 : ส่วนการศึกษา
24 : ส่วนโยธา
29 : ส่วนการคลัง
30 : สมาชิกสภา