[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
บุคลากร
นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายก อบต.แม่คะตวน
รูปภาพ
IMG_5903.jpg
 
IMG_5901.jpg
 
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์ อปพร.ศูนย์ อปพร.
โทร. 053-687154

Link...ที่หน้าสนใจ
 

 


  

ชื่อ : นางนิ่มอนงค์ ปัญญาจันทร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสิทธิศักดิ์ ฝั้นเต่ย
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสายใจ ชายชุมทอง
ตำแหน่ง : นักทรัพยการบุคคลปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสายสวาท ศรีสุมิตร
ตำแหน่ง : ครูหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนผึ้ง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจันทร์เพ็ญ เอกจันทร์
ตำแหน่ง : แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผ่า
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธาวิน ระวังการ
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเนตรนภา กำแพงทิพย์
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรัตนากร คาดคำฟู
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธนโชติ โก่งสายเงิน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบิตการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวบัวทอง ถาวรพงศ์อภิชาติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนผึ้ง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววณิชชยา สุขเจริญ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเยาวลักษณ์ อภิสิทธิ์อมร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจงลักษณ์ พุทธมณี
ตำแหน่ง : แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนผึ้ง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวยุพาพร กมลดีเลิศ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจำนงค์ เนตรโม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายดนัย ศรีสุมิตร
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางคำใส ก้อนมณี
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริกา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญมา นพคุณ
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพรพิมล ชมพู
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายซีโจ่ ธนาเดชอุดม
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
10 : ผู้บริหาร
11 : ห้วหน้าส่วนราชการ
13 : สำนักปลัด
16 : ส่วนการศึกษา
24 : ส่วนโยธา
29 : ส่วนการคลัง
30 : สมาชิกสภา